Cenník /
Ubytovací poriadok

Klient ktorý si prenajme Chatu pod Jaseňom sa zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. V prípade jeho porušenia má právo vedenie ubytovacieho zariadenia objednávku zrušiť.

 1. Ubytovacie zariadenie môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi Chaty pod Jaseňom svoj platný doklad totožnosti.
 2. V ubytovacom zariadení je prísne zakázané fajčiť a používať otvorený oheň.
 3. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné klienta ubytovať v čase od 15:00, najneskôr však do 18:00 hodiny - do toho času chatu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
 4. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie vyhovieť, ak má voľné kapacity. V tomto prípade mu po vzájomnom odsúhlasení môže poskytnúť aj inú chatu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 5. Klient používa chatu počas doby, ktorú dohodol s ubytovacím zariadením.
 6. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 11:00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvolní chatu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, ubytovacie zariadenie mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 7. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 8. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 11:00 hodinou a chata sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
 9. Klient pri obsadení chaty si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na chate a prípadné závady ihneď nahlási zodpovednému pracovníkovi ubytovacieho zariadenia.
 10. Klient súhlasí s tým, že do chaty počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, údržbár, prípadne vedúci ubytovacieho zariadenia.
 11. Ubytovacie zariadenie nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích priestoroch.
 12. V ubytovacom zariadení nie je povolené ubytovanie osôb, ktoré sú postihnuté infekčnými chorobami.
 13. Na chate klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 14. V objekte ubytovacieho zariadenia nie je povolené klientovi používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
 15. Klient je povinný v čase od 22:00 hodiny do 6:00 hodiny dodržiavať nočný kľud.
 16. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých v priestoroch ubytovacieho zariadenia ani v jeho blízkom okolí.
 17. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.
 18. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 19. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej chaty. Za všetky škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 20. Klient je povinný pri odchode z chaty uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a zamknúť dreve.
 21. Klient platí účet prenájmu do 7 dní po rezervácii, najneskôr však pri príchode.
 22. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícií u zodpovedného pracovníka ubytovacieho zariadenia. 
 23. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činností chaty prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia.
 24. Kniha prianí a sťažností je k dispozícií u vedúceho ubytovacieho zariadenia.
 25. V prípade zneužitia objednaných ubytovacích kapacít je ubytovateľ oprávnený účtovať stornovacie poplatky nasledovne:
  • menej ako 15 dní pred začiatkom pobytu vo výške 100% ceny ubytovania
  • 30 až 15 dní pred začiatkom pobytu vo výške 80% ceny ubytovania
  • 45 až 31 dní pred začiatkom pobytu vo výške 50% ceny ubytovania
  • viac než 45 dní pred začiatkom pobytu bez poplatku
  Uvedené stornovacie poplatky sú záväzné v uvedenom znení pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 26. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal chatu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie chaty má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom v chate.